Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van Cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Sporten & recreëren

Een strakke mat dankzij een geïntegreerde aanpak

Sinds 1 januari 2020 wordt er voor het beheren van sportvelden, golfbanen en ook de groene buitenruimtes, fors ingezet op ‘Integrated Pest Management’: het verkrijgen van een strakke, groene en gezonde grasmat zonder dat er chemische middelen zijn ingezet. Het principe is simpel.

Bij Integrated Pest Management (IPM) verschuift de aandacht van het bestrijden van ongewenste elementen naar het nemen van preventieve maatregelen. Die moeten voorkomen dat onkruid, ziekten of plagen überhaupt een kans krijgen om zich in de grasmat te vestigen. Het IPM gaat er daarbij van uit dat de beheerder met de natuur meebeweegt en luistert naar wat deze aangeeft. Een goede kennis over de huidige situatie en de vele mogelijke oplossingen zijn dus belangrijk.
Dankzij de (door)ontwikkeling van resistente grassen helpen de grasveredelaars beheerder om de juiste basis te creëren. Volgens het principe van het IPM kan de beheerder met behulp van goed cultuurtechnisch onderhoud eveneens een sporttechnisch hoogwaardige en kilmaatbestendige mat bereiken zonder dat daarvoor chemische middelen zijn ingezet. Mochten onkruid, ziekten of plagen zich toch manifesteren dan moeten deze op een mechanische of fysische manier worden bestreden. Eventueel kunnen daarbij biologische middelen worden ingezet.
Tot eind 2022 mag er, in een uiterste noodgeval, nog een chemisch middel worden ingezet. Dat kan alleen wanneer blijkt dat niets anders werkt. Als leidraad hanteert de overheid een tijdelijke en afgeslankte lijst met uitzonderingen. Daarna is het tijdperk van chemie definitief voorbij en dient IPM weer de norm te zijn. 

Goede planning als basis

Integrated Pest Management is alleen effectief wanneer er een aantal beheerstechnische-, organisatorische- en technische zaken vooraf duidelijk worden vastgelegd. De speelkwaliteit die men voor ogen heeft en de drempelwaarden waarmee wordt gewerkt, moeten de uitgangspunten zijn. Daarbij is het belangrijk dat alle betrokken partijen weten wie welke taak heeft en tot hoever diens verantwoordelijkheid rijkt. Ook dient te worden vastgelegd hoe de uitgangspunten worden gemonitord en op welke momenten er wordt geëvalueerd. Een planmatige aanpak en het bewustzijn dat werken met gras ‘maatwerk’ vereist, zullen daarbij het beste resultaat produceren. Daarom is het raadzaam om voor elk terrein de grondsoort, bodemsituatie, waterhuishouding en omgeving vooraf in kaart te brengen. Probeer daarbij ook inzichtelijk te krijgen wat de klimaatvoorspellingen zijn voor de nabije toekomst. Wanneer al deze kaders zijn geschetst, kan men aan de slag met het opstellen van een beheersplan voor het bemesten, de beregening en de bestrijding.

Ken je veld en de omstandigheden

Zolang de grasmat in goede staat verkeert en de omstandigheden onaantrekkelijk zijn, zullen onkruid, ziekten of plagen nauwelijks een kans hebben. Daarom is het dus belangrijk om te weten waarom problemen kunnen optreden, wanneer dat zo is en hoe dat proces zich in zo’n geval voltrekt. Die kennis stelt de beheerder in staat om de situatie te blijven managen.
Een belangrijk uitgangspunt is om resistente grassen met een goed wortelgestel te hebben. Hoe beter de wortels, hoe beter de opname van voedingsstoffen. Gras met een lang wortelgestel kan ook dieper naar de voedingsstoffen reiken. In tijden van droogte zal dit gras daarom minder kwetsbaar zijn. Zowel het gebruik als het onderhoud van de mat moeten zorgvuldig op elkaar worden afgestemd. Hoe minder stress de mat ervaart, hoe beter dat is voor de gezondheid van het gras. Voor het maken van de juiste keuze, kunt u de Grasgids gebruiken als handleiding.
Behalve het gras zelf, is ook de omgeving erg belangrijk. Voorkomen moet worden dat de oost- en zuidzijde schaduw kent. Daarnaast moet de grasmat voldoende toegang tot licht, ventilatie, voeding en vocht hebben en de bodem dient een natuurlijk evenwicht te hebben alwaar zuurstof en bodemleven vrijelijk kunnen circuleren. Bovendien is het belangrijk dat de omgeving rondom het veld, droog is en nauwelijks vilt of organisch materiaal bevat.

Slim pesten

Een goede grasmat kan heel wat verdragen en kent een hoge bespelingstolerantie. Ben daarom niet al te zuinig voor wat betreft het gebruik. Onderbelasting van het grasveld kan namelijk ook tot problemen leiden. Wel is het belangrijk om op de weersomstandigheden en de conditie van het veld te letten en om te voorkomen dat de activiteiten zich continue op dezelfde plek concentreren. Door beschadigingen in de mat direct te herstellen, wordt het zelf herstellend vermogen vergroot en ervaart de mat minder stress. Kale plekken die zijn ontstaan als gevolg van slidings moeten zo snel mogelijk worden opgevuld met een mengsel van zand, organisch materiaal en graszaad. Wanneer deze aandachtspunten voortdurend worden gerespecteerd, dan zal de grasmat zelf in staat zijn om onkruid, ziekten of plagen weerstand te bieden door ze de kans op een goed vestigingsklimaat te ontnemen.

Elk onkruid, ziekte of plaag heeft z’n eigen kenmerken. Daarom is het raadzaam om deze goed in kaart te brengen en vast te stellen wat de juiste methode en het geschikte moment is om het aan te pakken of te verwijderen wanneer ze toch verschijnen. De introductie van een natuurlijke concurrent kan daarbij helpen. Nestkasten of beplanting waar vogels en insecten in kunnen schuilen of rusten, maakt het voor deze aantrekkelijk om zich rondom de grasmat te vestigen. Zij voeden zich met de insecten die u niet wenst te hebben. Goede voorbeelden zijn dolkwespen, sluipwespen, keverdoders en sluipvliegen. Die zijn ideaal om engerlingen te bestrijden.
Wanneer besloten wordt om toch materiaal in te zetten, zorg er dan voor dat dit in goede conditie verkeert en altijd schoon is. Maaiers met scherpe messen houden het snijoppervlak gaaf waardoor de grasspriet sneller herstel. Ook wordt zo voorkomen dat schimmelaantasting een kans krijgt. Gras blijft gezond wanneer bij het maaien niet meer dan 1/3 van de grasspriet wordt afgemaaid. Door in plaats van gras kort te maaien, een hogere maaifrequentie met hoger gras te respecteren, zal de mat uitstoelen in de breedte. Dat zorgt voor een beter gevulde mat. Zorg ervoor dat de materialen die u gebruikt, na afloop goed worden gereinigd. Zo wordt voorkomen dat machines en materialen, onbedoeld, helpen het onkruid, de ziekte of plaag te verspreiden. De toepassing van chemie op sportvelden, golfbanen of openbare en recreatieve terreinen is niet meer van deze tijd. Integrated Pest Management biedt hetzelfde resultaat, maar dan blijvend.

De voorwaarden en afspraken over de keuring van grassen zijn in regels, instructies en protocollen vastgelegd. Dat maakt het mogelijk voor de Nederlandse graszaadindustrie om daar zelf bij betrokken te zijn. De Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK) kijkt over de schouders mee, zodat de markt een gegarandeerd product en kwaliteit krijgt.
De combinatie van gunstige klimatologische omstandigheden, de intensieve teeltmaatregelen en de grote aandacht die telers en kwekers in Nederland hebben voor gras als product, maakt dat Nederland een wereldspeler van formaat is op de internationale markt voor de produktie van zaaizaad voor zowel sport-, recreatie- als voedergrassen. De stappen en processen die rassen die opgenomen worden in een grasmengsel voor sport- en recreatiegras moet doorlopen voordat deze eindelijk op de nationale, EU-rassenlijst en in de Grasgids mag verschijnen, worden in dit artikel uitgelegd. In de Grasgids zijn de grasrassen en -mengsels opgenomen voor voorgeschiktheid voor verschillende toepassingen. Het Cultuur-en Gebruikswaarde Onderzoek Grasrassen vormt de basis voor die opname in de Grasgids. Dit onderzoek naar de kwaliteit van grasrassen valt onder de verantwoordelijkheid van Plantum NL. In dit onderzoek worden de nieuw ontwikkelde grasrassen vergeleken met de reeds opgenomen rassen in de Grasgids. Een grasras wordt in de Grasgids vermeld als aangetoond is dat de kwaliteit van dit nieuwe grasras gelijk is aan, of beter is dan de gemiddelde kwaliteit van het bestaande assortiment, binnen de soort. Behalve de mengsels voor de Grasgids maken bedrijven hun eigen mengsels. Wanneer de rassen voor mengsels eenmaal in de rassenlijst en /of Grasgids zijn opgenomen, is het zaak dat de graszaad bedrijven ervoor zorgen dat die kwaliteit en identiteit gegarandeerd blijft. De onafhankelijke partij die daar op toeziet is (NAK). Ad Toussaint van de NAK benadrukt dat de instantie een zelfstandige, onafhankelijk stichting is die sinds 1932 in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, een wettelijke taak vervult. “We keuren daarbij op basis van de Europese richtlijn voor Groenvoedergewassen. Die zijn door de verschillende Europese landen uitgewerkt in nationale wetten.” In Nederland is dat de zaaizaad- en plantgoedwet uit 2005. (wetten.nl - Regeling - Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 - BWBR0018040 (overheid.nl))

Keuring van graszaad
Veel soorten van grassen zijn gereguleerd door de EU. Zaaizaad van deze soorten mogen alleen op de markt worden gebracht als deze officieel zijn gekeurd en gecertificeerd met een officieel label. Voor Nederland is dat het NAK-label. De keuring bestaat uit een veldkeuring, analyse op een zaadmonster uit de partij en certificering. Alleen als het perceel in de veldkeuring en als een monster van het zaad is beoordeeld en goedgekeurd kunnen partij als zaaizaad worden gecertificeerd. “Bij het beoordelen van de percelen voor de productie van zaaizaden bekijken we vooral de zuiverheid, ras echtheid en isolatieafstand naar bronnen van niet gewenste kruisbestuiving. Een belangrijk aspect bij onze beoordeling is dus de isolatie-afstand.” Ook een monster van het perceel wordt beoordeeld. “Daarbij kijken we naar de rasechtheid, raszuiverheid en de kiemkracht van het zaaizaad.” Om die zuiverheid te beoordelen zaait de NAK een zaadmonster uit op haar eigen proefbedrijf. “Dat proefbedrijf in Tollebeek heeft werkelijk duizenden controleveldjes. Van elk monster van pre-basiszaad en basiszaad en een deel van de laagste generatie gecertificeerd zaad worden daar namelijk veldjes uitgezaaid.” Ieder veldje wordt beoordeeld en ook vergeleken met het standaardmonster van het ras. De grassen in de controleveldjes worden o.a. beoordeeld op de kenmerken vroegheid (schietdatum), lengte, kleur en vorm. Het zaaizaad komt in aanmerking voor goedkeuring als prebasis- of basiszaad als de de resultaten van de beoordeling op de controleveldjes gunstig zijn.
Generatieschema
Voor de vermeerdering van zaaizaad gelden nationaal en internationaal vastgestelde generatieschema’s. De vermeerdering start met kwekerszaad dat vermeerderd wordt tot pre-basiszaad. Dit pre-basiszaad wordt vermeerderd tot basiszaad en gecertificeerd zaad. De graszaadbedrijven mogen zelf hun zaaizaad keuren. Dat doen zij onder toezicht van de NAK. “De Europese richtlijnen staan dit toe.” Om vast te stellen of daadwerkelijk de kwaliteitsnormen zijn gehaald, voeren keurmeesters van de NAK op 5% van het aantal percelen zelf een controlekeuring uit. Ook voeren zogenaamde audits uit om de deskundigheid van de erkende keurmeesters van het bedrijf te verifiëren en voert de NAK op 5% van de partijen zelf laboratoriumonderzoek uit.”
De laatste stap in het certificeringsproces is het zogenaamde NAK-label of ook wel NAK-certificaat. “Dat is het label dat elke zak graszaad heeft en waarop de in de EU en door de NAK voorgeschreven informatie over de inhoud van die zak is weergegeven.” Het label is Europees gestandaardiseerd en geeft minimaal de volgende informatie weer voor zaadmengsels:
• NAK-logo: gedeponeerd en beschermd beeldmerk
• NAK: De naam van de keuringsinstantie die toezicht houdt
• Nederland: Het land waar het zaad is geteeld
• Zaadmengsel: samenstelling van de inhoud van soorten, rassen
• Naam van het mengsel
• De beoogde toepassing (Gebruiksdoel: bijv. sportvelden, golfbanen, bermen of het gazon)
• Partijnummer: Een partijnummer zodat men de geproduceerde partij kan traceren
• Sluiting: De datum van verpakking. De kiemkracht van het zaad is daarna nog één jaar gegarandeerd/geldig
• EG Systeem: het gehanteerde EU-keuringssysteem om het product te certificeren
• Model 6: is het model voor mengsels en de kleur is groen l
• 903.046.184: het unieke nummer van dit label / deze zak
• kg: geeft weer hoeveel inhoud de zak bevat

NAK label – bewijs van goedkeuring en kwaliteit
Het NAK-label (NAK-certificaat) is een waarde document met daarop het beschermde beeldmerk van de NAK. OM vervalsing van het label zoveel mogelijk te ontmoedigen, is het label voorzien van een aantal echtheidskenmerken. Het succes daarvan wordt voortdurend opnieuw beoordeeld. Omdat uit onderzoek gebleken is dat er in andere productgroepen en elders in Europa, toch getracht is dit label te kopiëren, bekijkt de NAK momenteel de mogelijkheden om het label verder te verbeteren. Daarom is besloten een aantal zichtbare en niet-zichtbare kenmerken toe te voegen. Zo zal vanaf oktober dit jaar het label tevens voorzien zijn van een zichtbaar UV-waarmerk en een QR-Code. Het nieuwe label zal geleidelijk worden ingevoerd.
Alle stappen en processen voor zaaizaad zijn nauwkeurig in regels en protocollen vastgelegd. Zo worden de kwaliteit en eigenschappen van de rassen in mengsels geborgd maar kunnen de Nederlandse zaaizaadbedrijven in grote mate zelfstandig werken.

Gras, en de grasindustrie, is continue in beweging. Gras erop! is de nieuwsbrief die alles voor u bijhoudt. Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang zo de laatste ontwikkelingen rechtstreeks in uw inbox.